Felhasználási feltételek

  1. Bevezető

A aluzsalu.hu internetes webcím alatt elérhető weboldalt (Weboldal) a SYBA KFT. üzemelteti és tartja fenn, a továbbiakban: Üzemeltető. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Weboldal igénybe vevői (Felhasználók) általi felhasználás feltételeit.

Üzemeltető adatai

SYBA Napvédelem KFT, 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.

Üzemeltető elérhetősége

info@aluzsalu.hu

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Weboldal igénybe vevői (Felhasználók) általi felhasználás feltételeit. A Weboldalhasználatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja aFelhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Szabályzatmódosítását. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt vagy annak bármely részét megszüntesse vagy módosítsa.

A Weboldal használatát az Üzemeltető jelenleg ingyenesen biztosítja.

  1. A Weboldal használatának általános feltételei és szabályai

A jelen Szabályzatban és az irányadó jogszabályokban meghatározott korlátok között bárki a Weboldal Felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó jogszabályokat.

Az Üzemeltető weboldalán megjelent tartalmak egészében vagy részben való átvételét csak rel-canonical megkülönböztetéssel támogatja. Ehhez a felhasználónak a következő linket kell az oldala meta tagjébe beírnia: <link href=”https://demo.netez.is/syba/eredeti-cikk-cime/” rel=”canonical”/> Az Üzemeltető a Felhasználó weboldalán történő megjelenést rövid kivonattal vagy az első néhány bekezdés átvételével, és a teljes posztra történő hivatkozással is engedélyezi.

A Weboldalon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek tanácsadásként. Ennek következtében az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha valamely Felhasználót vagy más személyt a honlapon szereplő információk nem megfelelősége miatt kár vagy veszteség ér.

  1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 61. §-a értelmében olyan gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak minősül, amelyre nézve a szerzői jogok összessége és a Szjt. 84/A. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott jogok az adatbázis előállítójaként az Üzemeltetőt illetik meg.

A Weboldal keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom, valamint a Weboldal maga – ideértve többek között a Weboldal kinézetét, logóját, design-ját, szerkesztési elveit, a Weboldal üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteit, megvalósítást – az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

  1. Felelősség a Weboldal használatáért

Mivel az Üzemeltető a Weboldalt adott állapotban nyújtja, a Weboldal – ideértve a Weboldal üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Weboldalkeretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az Üzemeltetősemmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltet nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. A Weboldal használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felelőssége a Weboldal használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat.

Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldalt, az Üzemeltetőjogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, – vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés, más adataival történő vagy egyéb visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Bármely jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldalról.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldal keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

  1. Vegyes rendelkezések

A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Szabályzat elfogadásával létrejövő jelen szerződés regisztrált Felhasználó esetében azonnali hatállyal megszűnik a Weboldal megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának az Üzemeltető általi törlésével vagy a Felhasználó végleges kizárásával, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről és a weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett személy adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Weboldal Adatvédelmi Tájékoztatójarendelkezik.

A szabályzat készült: 2020.09.01., mely a hatálybalépésének is időpontja.